لوح فشرده نسیم رحمت ‏
67 بازدید
محل ارائه: اسراء
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت صاحب اثر
زبان : فارسی
چشمه جوشان رحمت الهى در ماه صفا و دوستى به فوران آمده و زمین و زمان را پاکیزه و مطهّر ساخته. درود بر ‏ماه مبارک رمضان با حضورش وسلام بر او با غیبتش؛ با آمدنش خوبىها و زیبایىها مىآید و با رفتنش بدىها و ‏زشتىها مىرود. با ورودش صلح و صفا به ارمغان مىآورد و با خروجش کدورتها و تیرگىها را خارج مىسازد. نسیم رحمت مبشر اقبال ماه مبارک رمضان است. با همه وجود آغوش گشوده و از آن استقبال مىکنیم. ‏