لوح فشرده تسنیم
44 بازدید
محل ارائه: اسراء
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت صاحب اثر
زبان : فارسی
خداوند حمید که ستایش و سپاس، حمد و ثنا تنها شایسته او است، در آغازین برگ زرّین دفتر خود، ‏کتابش را به حمد و شکر گشوده و فاتحةالکتاب کتابِ تدوین قرار داده است و بالاترین و بهترین معارف و ‏جامعترین و کاملترین حقایق هستى از مبدأ تا منتهاى جهان را در آن به نظم مخصوص خود آراسته است. مجموعه لوح فشرده تسنیم یک، صوت و متن کامل تفسیر سوره حمد عرضه شده است.‏