لوح فشرده اسراء یک ‏
54 بازدید
محل ارائه: اسراء
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت صاحب اثر
زبان : فارسی
از آنجا که لب و مغز هستى انسان را علم و خرد او تأمین مىکند و به هر میزان عقل و دانش عمق و ‏گسترش یابد، جلوهها و شئونات انسانى کاملتر و ارزشمندتر مىگردد، شایسته است از آثارى که ‏دنیایش را برهان و برزخش را عرفان و قیامتش را قرآن تصدیق و تأیید مىکند، بهره جوییم. از این رهگذر، ‏در مجموعه لوح فشرده اسراء یک متن کامل ٤١ جلد از تألیفات حضرت آیت الله جوادى آملى، کتابشناسى ‏تألیفات و گزیدهاى از سخنرانىهاى حضرت استاد ارایه شده است.‏