مقالات علمی: نظم و تربیت پلیس در پرتو کرامت
56 بازدید
محل نشر: دانش انتظامی شماره 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/1/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی