سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
امام جمعه استان قم  
 
 
تبلیغی  
همکاری 
مجلس‌ خبرگان 
عضویت  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ و نشر اسراء ‏ 
موسس و ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
ریاست‌ دادگاه‌ انقلاب‌ ‏ 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای‌ عالی‌ قضایی‌ ‏ 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
تفسیر ، فلسفه ، عرفان 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ و نشر اسراء  
موسس و ریاست 
 
 
اجرائی علمی